വിഭാഗങ്ങൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ചൈനയിലെ 6000 വർഷത്തെ പരിഷ്കൃത വികസനമുള്ള നിർമാണ യന്ത്രങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമാണ് സുസ ou. വിദേശ ധനസഹായമുള്ള സംരംഭങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് കാറ്റർപില്ലർ. എക്സ്സി‌എം‌ജിയുടെ ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിൽ, ചൈനയിലെ മികച്ച സംരംഭങ്ങളെയും വോൾവോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്യുപ്‌മെൻറ് ആന്റ് എഞ്ചിനായി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സാങ്കേതിക സേവന ദാതാവിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ലിമിറ്റഡ്.

കൂടുതല് വായിക്കുക

വാർത്തകളും സംഭവങ്ങളും